797770-74-2

1,3,4-Thiadiazole-2-carboxamide,N-[3-[5-[[[1-[4-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl]-2-oxo-2-(1-piperazinyl)ethyl]amino]carbonyl]-2-furanyl]phenyl]-